CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN BỘT SẮN SÊ PÔN - Bản Oa-Lay, huyện Sê-Pôn, tỉnh Savannakhets, Lào
  CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN BỘT SẮN SÊ PÔN - Bản Oa-Lay, huyện Sê-Pôn, tỉnh Savannakhets, Lào
CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN BỘT SẮN SÊ PÔN
Bản Oa-Lay, huyện Sê-Pôn, tỉnh Savannakhets, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Điện thoại :  030 9428347